Siguenos por Email

lunes, 20 de enero de 2014

Informe desfavorable CCOO_BSM al pla de formació 2014

Us reproduim el literal de l'escrit presentat, a la responsable de formació de BSM, on argumentem la posició desfavorable de la secció sindical de CCOO_BSM al pla de formació previst per a l'exercici 2014.
Antecedents.
En data 8 de gener de 2013 la secció sindical CCOO_BSM va emetre informe negatiu del Pla de Formació 2013 de BSM, en base a diferents motius, que malauradament tornen a reproduir-se aquest any:
Els col·lectius majoritaris de UOER, Aparcaments i Grues, històricament amb formació insuficient, continuaven essent tractats de manera incorrecta, com a destinataris d’una exigua formació, pràcticament inexistent.
Els recursos destinats a formació eren inversament proporcionals a les categories ostentades pels destinataris dels mateixos, de manera que per les categories més baixes es destinaven uns recursos irrisoris.
La participació real dels treballadors i els seus representants en la elecció, supervisió i gestió dels cursos es podia considerar nul·la, donat que el noranta per cent dels cursos eren escollits i confeccionats entre les Unitats i el Departament de RRHH, els treballadors es convertien en mers subjectes passius.
El dia 30 de desembre de 2013 es va reunir la comissió de formació a petició de la empresa, per presentar les dades de formació relatives a l’any 2013 i informació de les necessitats detectades pel proper any 2014.
 Consideracions.
En primer lloc es va constatar la falta de consideració vers els representats dels treballadors que any rere any venen sol·licitant que les dades en facilitin en format “excel” per poder ordenar-les mínimament, donat que l’empresa les presenta en un llistat imprès en paper blanc, en lletra minúscula, en columnes, sense línees divisòries, sense ordre alfabètic o qualsevol altre intel·ligible, el que fa pràcticament impossible la seva interpretació a priori, havent de destinar moltes hores a transcriure aquesta informació a un format adequat que permeti el seu estudi.
En segon lloc es va apreciar la continuïtat en les polítiques de formació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. (en endavant BSM) que continua destinant uns recursos insignificants al conjunt de treballadors amb majors necessitats i amb unes categories inferiors, mentre que s’evidencia el desequilibrat, i injust repartiment de la formació rebuda durant l’any 2013: hi ha qui ha rebut formació per valor més de 7.000 euros, mentre que d’altres treballadors han rebut en tot l'any una hora de formació (o al menys del que l'empresa considera formació, que no és més que les reiteracions d'ordres de treball) i que la mateixa empresa valora en 29 euros. Reiterem que la classificació professional de les persones destinatàries d’aquesta formació prodigiosa no és compartida per la gran part dels treballadors.
 No menys greu és la inconcreció dels criteris per atorgar formació als treballadors que aspirin a rebre algun curs. Aquesta falta de concreció i falta d’objectivitat posa de relleu el sistema que de “facto” s’utilitza per seleccionar i atorgar els cursos de formació: un sistema subjectiu, parcial i injust, que es basa en favoritismes vers determinades persones privilegiades.
Els representants dels treballadors han sol·licitat reiteradament que els criteris siguin imparcials, objectius, basats en necessitats fàcilment identificables, i que es modifiqui el sistema d’elecció, supervisió i gestió dels cursos; que els propis treballadors puguin escollir els cursos i que la negativa per part de l’empresa a l’atorgament d’algun curs de formació a un treballador sigui justificada i motivada; que s’acabi amb els desequilibris i l’injust repartiment dels recursos destinats per BSM a formació.
En numeroses reunions els representats dels treballadors han sol·licitat que la informació relativa a les quanties econòmiques destinades a formació, no només consti d'un llistat de noms, sino que sigui presentada detallada per divisions o unitats de BSM, de manera que es vegi clarament si el repartiment es equitatiu entre aquestes, es evident que aquesta petició també es desatesa de manera reiterada.
Conclusions.
Per tot l’exposat fins ara i donat l’injust repartiment dels recursos destinats a formació durant l’any 2013, la falta de concreció i objectivitat, tant en els criteris que han de servir per atorgar els diferents cursos de formació pel proper exercici 2014, que no han variat respecte als del 2013 (tot i les manifestacions per escrit aportades per aquesta part), com per la naturalesa, abast i contingut concret dels propis cursos, la secció sindical CCOO_BSM emet informe desfavorable al pla de formació aportat per BSM per l’any 2014.

Barcelona a 8 de gener de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario